การประชุมทางไกล ผู้อำนวยการ สพท. ทั่วประเทศ “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 11 เครือข่าย ร่วมรับชมถ่ายทอดสด การประชุมทางไกล ผู้อำนวยการ สพท. ทั่วประเทศ “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ มีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน พร้อมประชุมการจัดตั้งศูนย์การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19)