สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับข้าราชการครูที่บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับข้าราชการครูที่บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย และเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 17 ราย ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2
ในการนี้ นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้กล่าวต้อนรับพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง กับ NAGA MODEL ซึ่งเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนงานของ สพป.หนองคาย เขต 2 และแนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด