ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จุดเน้น/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต2