ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุม ฯ พร้อมด้วย นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่ม นโยบายและแผน ผู้บริหารสถานศึกษา และ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ในสังกัด ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2