?ประชุมเตรียมการรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ?