?การนิเทศ ติดตาม ชี้แนะ ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ?

?วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ? นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ปราบศัตรู นายธงชัย ภูชมศรี นายสถิตย์ ภูชาดึก ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ชี้แนะ ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทางกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางไว้ โดยนิเทศฯ โรงเรียนดังนี้
1.โรงเรียนบ้านหนองแอก อำเภอโพนพิสัย
2.โรงเรียนบ้านบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย
3.โรงเรียนบ้านคำเจริญ อำเภอโพนพิสัย
4.โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง อำเภอโพนพิสัย
5.โรงเรียนบ้านปัก อำเภอโพนพิสัย
6.โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ อำเภอเฝ้าไร่
เพื่อสนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Loading