🚩โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวง หนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ 🚩

🚩วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 🚩 เวลา 09.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวง หนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ ซึ่งเป็นให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
🎤โดย นายนุกูล เข่งดี ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวง หนองหลวง เป็นผู้กล่าวรายงาน
🎀 ทั้งนี้ นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะวิทยากร ร่วมให้คำบรรยายและแนวทางในการทำข้อตกลงฯ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองควาย อำเภอเฝ้าไร่
🙏พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวง หนองหลวง ร่วมเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในครั้งนี้ด้วย