สพป.หนองคาย เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ แบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์ กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และผู้อำนวยการบริหารกลุ่มงานทุกกลุ่ม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 11 เครือข่าย คณะผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพองหนีบ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ หารือ ระดมความคิด และนำแผนการนิเทศฯ มาพัฒนาอย่างจริงจัง. สู่การพัฒนาสอดคล้องกับนโยบาย กับ สพฐ. พร้อม “น้อมนำศาสตร์พระราชา บูรณาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่21” และขับเคลื่อการศึกษา ตามหลัก “ศิลธรรมนำวิชา ขับเคลื่อนด้วย NAGA Model” สู่เป้าหมายคนสำราญงานสำเร็จ