?ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ?

?วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และนางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบคัดกรอง และส่งต่อเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา
?โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมอบนโยบาย ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting