โครงการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2565

?วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565  รร.อนุบาลหนองควาย และ รร.บ้านทุ่งหลวงนาขาม
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมและดำเนิน โครงการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีการจัดทำข้อมูลการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษาพร้อมทั้งจัดทำลำดับเวลา (Tme line) การขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนหลักร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการวางแผนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณภาพ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ
? พร้อมนี้ ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษากับโรงเรียนคุณภาพ ระดับ ประถมศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษากับโรงเรียนเครือข่าย