สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 โดยมีนางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน วิธีการบันทึกข้อมูลตลอดจนการเรียกรายงานข้อมูล และสามารถรายงานและนำเข้าข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และทันตามกำหนดเวลา มีผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1  จากดรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย จำนวน 60 โรงเรียน 179 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน 10 คน เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 7 คน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 4 และหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน อบรมรุ่นละ 2 วัน
และ สพป.หนองคาย เขต 2 ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 3 และปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายคำภา หานะกูล นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้