?สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมคณะ ก.ต.ป.น.นิเทศสัญจร ณ รร.บ้านหนองกุ้ง?

?วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ลงพื้นที่ ติดตาม และนิเทศการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบูรณาการระบบกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ รร.บ้านหนองกุ้ง อำเภอโพนพิสัย