?การติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565?

?วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช?
? นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย คณะ ก.ต.ป.น. ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 11 เครือข่าย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามฯ ?นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และคณะ ในการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำนักงานเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ดำเนินงานตามกรอบนโยบาย จุดเน้นในการดำเนินงาน 9 จุด เพื่อลงสู่การปฏิบัติ และมีการจัดนิทรรศการ ในแต่ละจุดเน้นทั้ง 9 จุด
?ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเด็กนักเรียน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้

Loading