ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน 282 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20190626160946401