การบันทึกข้อตกลง (MOU)ในการปฏิบัติงาน กับผู้อำนวยการสถานศึกษาระยะเวลา 1 ปี