ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567