การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

🚩วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้รายงานผลการจัดทำรายงานแผนชั้นเรียนของสถานศึกษาและการเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบรายงานผลการรับนักเรียน จากการประชุม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และจัดทำรายงานผลการจัดทำแผนชั้นเรียน ของคณะทำงานฯ
🎗โดย ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับฟัง ผลการจัดทำรายงานแผนชั้นเรียนของสถานศึกษาและการเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบรายงานผลการรับนักเรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่คณะทำงาน
🎗ทั้งนี้ นายวิทยา ทัศมี ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม. หนองคาย และ นายมติชน มูลสูต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 และคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมในการประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมโยงสู่ระบบรายงานผลการรับนักเรียน
ณ บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Loading