การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
🎗โดย นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน สำหรับนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล และทราบถึงสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา นำข้อมูลไปสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในปีการศึกษาถัดไป มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 104 คน ซึ่งเป็นครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด

Loading