กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

🚩วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อันไม่พึงประสงค์ : กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566
🎗โดย นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านผือ ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และเปิดกองลูกเสือฯ โดยผู้เข้าอบรม คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 และครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรืองานด้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย เพื่อป้องกัน การเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งด้านการใช้และการค้ายาเสพติด ซึ่งดำเนินการ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา

Loading