โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

🚩วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างครูและนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี สามารถสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพื้นฐานแก่ผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม (3) การมีงานทำ – มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี เป็นการเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2 ให้เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร การซื่อสัตย์สุจริต
🎗โดย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ จำนวน 99,692 บาท ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช