การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (Reading Test : RT)

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ. สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

เข้าร่วมการประชุมชี้เเจงพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเเละคลีนิค 3Rs “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้เเละคิดเลขเป็น” และประชุมชี้เเจงการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการนำคะเเนนเข้าระบบ NT Access

โดย ศน.กัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ เเละ ศน.จักรพัฒน์ สมบูรณ์

ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 อำเภอโพนพิสัย

จังหวัดหนองคาย

สามารถติดตามข่าวสารเเละรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

Loading