การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ระดับสนามสอบ)

Loading