การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

นายประเจน ปาประลิต ผอ. สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับคณะกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส ได้มาตรฐาน เเละมีความยุติธรรมบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพเเละสอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ ทุกสนามสอบได้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของการทดสอบเเละสำเร็จลุล่วงเป็นตามวัตถุประสงค์

สามารถติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

Loading