การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 (เพื่อเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต)

20190919134809620