สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนตราดตระการคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จังหวัดตราด เพื่อรับฟังนโยบายสู่การปฏิบัติ จากนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ