การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)

20191216173933591
20191216174324747
20191216174525014
20191216174752140
20191216175146251
20191216173349769