การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)

20191216173933591 20191216174324747 20191216174525014 20191216174752140 20191216175146251 20191216173349769