การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)

20200218093703998 20200218094600048 20200218095432892 20200218095754374 20200218100100002