การประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่เสนอโครงการของบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567

Read more

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more