ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะอำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และรับฟังนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้มีประสิทธิภาพ
ในการนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้กล่าวแสดงความยินดี กับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับโล่รางวัล ในการส่งผลงานในด้านต่างๆ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาจากโรงเรียนบ้านนาตาล ที่ได้เเดินทางมามอบป้ายในห้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ อีกด้วย