ประชุมข้าราชการครู และบุคลากร ในสังกัด สพป.นค.2 เดือนธันวาคม 2563

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุม ฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนธันวาคม 2453 ทั้งนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ในการบริหารงาน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2