การประชุมการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางราตรี ฉันทพจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบาย แนวทาง และจุดเน้น คือ จะใช้พื้นที่เป็นฐานขับเคลื่อนคุณภาพ จะใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนความสำเร็จ” และบทบาทของ สพฐ. จะ “ปลดล็อก เปลี่ยนแปลง และเปิดกว้าง” สร้างงานเพื่อสร้างโอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน