รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ตามขนาดของสถานศึกษา และเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้สถานศึกษานำผลไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ต่อไป

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test NT) ปีการศึกษา 2563 ศน.กัลยกร พรมนาไร่