“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในสถานศึกษา”

🚩วันที่ 7 กันยายน 2564 🚩ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช เวลา 09.00 น ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผอ.รำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ในการประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในสถานศึกษา”โดยมีคณะวิทยากร ดังนี้
🎤 นายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.รร.บ้านแบง
🎤 นายเวชยันต์ ภูละคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
🎤 นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นโรงเรียนแกนนำหลักสูตรต้านทุจริต เพื่่อรับทราบแนวทางและกิจกรรมที่ดำเนินการจามแนวทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโครงการนี้ ได้ปรับแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สอดรับการขับเคลื่อนโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)