🚩การประชุมคณะทำงานวิจัยแนวคิดนวัตกรรมการบริหารการการศึกษา ก-ฺฮ 🚩

🚩วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 🚩 เวลา 09.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่ม นิเทศและติดตามประเมินผล ฯ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมเพื่อติดตาม งานวิจัยฯ ร่วมกับคณะทำงานวิจัยแนวคิดนวัตกรรมการบริหารการการศึกษา ก-ฺฮ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา และเป็นหลักแนวคิด เทคนิค วิธีการ เป็นหลักคิด เป็นหลักแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
*การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด