?การประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมิน Reading Test : RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564?

?วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.? ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของคณะกรรมการดำเนินงานฯ
?โดย นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภัทรวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ และคณะครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด ทั้ง 102 โรงเรียน ร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย