?สพป.หนองคาย เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.มหาสารคาม เขต 3 ?

?วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมต้อนรับ
?นายวิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 และคณะศึกษาดูงาน สพป.มหาสารคาม เขต 3 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานในองค์กรด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานในองค์กรเพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้เพิ่มเติม เป็นการเปิด โลกทัศน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาภายในองค์กร ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2