🎀โครงการพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วยการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน🎀

🚩วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติฯ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วยการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
🎗โดย นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
1️⃣.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ
2️⃣. เพื่อพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
🎤ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
🎙ดร. กานนท์ แสนเภา ผอ.สพม.หนองคาย และ
🎙นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ผอ.กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพม.หนองคาย
👩‍🏫👨‍🏫กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 11 แห่ง โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น 65 คน ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช