?โครงการการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)?

?วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ? เวลา 09.00 น.
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการเปิดอบรม และบรรยายพิเศษใน”โครงการการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ (Google
Meet) พร้อมด้วย นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ครูสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์ และมีทักษะตามแนวทางสะเต็มศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 สามารถศึกษาค้นคว้าและทำโครงงาน และจัดแสดงผลงานของนักเรียน ตลอดจนต่อยอดพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมนักเรียนได้
?‍?‍?โดยผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ?จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ที่ได้บรรยายและให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้