?การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนนิทศภายในโรงเรียนแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ?

?วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนนิทศภายในโรงเรียนแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์พื่อพัฒนา กระบวนการนิเทศ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสภาพความต้องการในการนิเทศของโรงเรียน อีกทั้ง และให้โรงเรียนในสังกัดมีแนวทางและมีแผนการนิเทศภายในโรงเรียนแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ
ครูและบุคลากรในสังกัด จากโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 120 คน และคณะวิทยากร จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช

Loading