?การประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปี 2565?

?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนบ้านโพธิ์
ที่ได้รับการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปี 2565 โดยการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ปฎิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์
โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้
1.นางสมหมาย โยธากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1
2.นายวชิรดล คำศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.หนองคาย
3.นางสาวเพชรรัตน์ มาตย์สมบัติ ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ
4.นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2
การประเมินได้ดำเนินการ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย