🚩การประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปี 2565🚩

🚩วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น🚩
🎗สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดำเนินการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปี 2565 โดยการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ปฎิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียนที่ได้รับการประเมิน ดังนี้โรงเรียนบ้านทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวัดหลวง โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน และโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้
1.นางสมหมาย โยธากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1
2.นางสาวเพชรรัตน์ มาตย์สมบัติ ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ
3.นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2
การประเมินได้ดำเนินการ ณ หอประชุมพิสัยสรเดช