🚩การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด🚩

🚩วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุุคคล และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ