การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียนและการดำเนินการป้องกันเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา

🚩วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติฯในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียน
และการดำเนินการป้องกันเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
🎗 โดย นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมการ
รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 และโปรแกรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (CCT)
2.ครูผู้รับผิดชอบ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ครูผู้รับผิดชอบ เข้าใจแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันรวมทั้งการเพิ่มอัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ ประกอบด้วยครูผู้รับชอบงานการรับนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 102 คน
🙏🙏ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร
1.นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบการจัดทำระบบโปรแกรมการรับนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะ
2. นายสุเมธี อ่อนศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโนน – โนนสวรรค์ ครูผู้รับผิดชอบโปรแกรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

Loading