การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาค

🚩วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขัน นิทรรศการบริษัทสร้างการดี สพฐ. โดยตัวแทนของ สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ดังนี้
🚩กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 4.0
1. โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง (นำโดยนายณัฐศรันย์ นาคจันทร์ ผอ.รร.บ้านคำปะกั้ง ) ด้านครูฝึกสอน นางสาวอาทิตยา ปัตโต และนางสาวสุภาภรณ์ สาธารณะ
โดยมีนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บรรจง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.เด็กหญิงกุลกันยา ประดิษฐศิลป์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.เด็กหญิงญาณิศา คำเสมอ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.เด็กหญิงศีกัญญา ทาทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
🚩 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ด้านผู้บริหาร
1.นายสุระชัย นาอุดม ผอ.รร..บ้านจับไม้
🚩 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ด้านครูผู้สอน
1.นางประวีณา สุวรรณมาโจ ครู โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
โ่ดยการนำเสนอ ผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาค ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี