สพป.หนองคาย เขต 2 จัดประชุมเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 11 เครือข่าย ร่วมการประชุมเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่ผ่านมา
ในการนี้ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ยังได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมกันดำเนินงานจนทำให้บรรลุผล ทั้งการประเมิน ก.ต.ป.น. ต้นแบบ การประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และอื่นๆ ทำให้การบริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น