สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.การศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน

วันที่  22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2  ร่วมโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ประธานเปิดการประชุมพร้อมบรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  และมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 หน่วยงานสังกัดสพ.ศธ.(สพป.สพม.)​กลุ่มที่ 2 หน่วยงานสังกัด สป.ศธ. (กศจ. กศน. สช.)และหน่วยงานสังกัด สอศ. (วิทยาลัย) และกลุ่มที่ 3 หน่วยงานงานสังกัดกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา