“กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญอัคคีภัยในสถานศึกษา” ประจำปี 2564

วันที่ 16 กุุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัสมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย “กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญอัคคีภัยในสถานศึกษา” ประจำปี 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษา โดยให้บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว โรงเรียนบ้านตาลชุมและโรงเรียนบ้านสามัคคีชัย มีความรู้ความสามารถในการวางมาตรการและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลรักษาโครงสร้างและกลไกพื้นฐานให้ปลอดภัย จากเหตุการณ์ต่างที่อาจจะเกิดขึ้น และขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี ที่ให้ความอนุเคราะอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการซักซ้อมแผนเผชิญอัคคีภัยในครั้งนี้