?คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม สนามสอบ(National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เขตอำเภอเฝ้าไร่?

?วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การดำเนินการจัดสอบของคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดสอบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพผู้เรียน(National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนนองจอกโนนสมบูรณ์ โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา และโรงเรียนเวทีราษฏร์บำรุง อำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Loading