📣การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 📢

🚩วันศุกที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.🚩 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ปี 2565 และแจ้งข้อราชการและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
🙏ในการนี้ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรและโล่ แก่ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
🎀รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
💎ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
💎บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง นางญานิชศา บางเมืองแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
💎ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ โรงเรียนสุทธสิริโสภา
💎ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง นายวัสพล พัดเปี้ยมา โรงเรียนสุทธสิริโสภา
💎ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวัดหลวง
💎ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง นางปราณี พาโส โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
🎀🎀 โรงเรียนบ้านผือ เป็นตัวแทน รับมอบแทน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงสึกษาธิการ ประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
💎รางวัล ครูดี ต้นแบบสังคมไทยดีเด่น โดย ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมไทย 🎗นายอุทัย สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 🎗 นางเอมจิต สาริคาน ครู โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
💎รางวัล เด็กดีเด่น โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น โดย คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25 65
💎รางวัล บุคคลไทยแห่งชาติ สาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565 รับตราสัญลักษณ์สมเด็จพระสังฆราช โดย สภากรรมการนักข่าวไทย
เด็กหญิงแพรวา สาริคาน โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
🎗ทั้งนี้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้มอบหนังสือ ของบริษัทนานมี บุ๊ค ที่สนับสนุนการอ่านหนังสือ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 10 โรง ดังนี้ รร.บ้านหนองกุ้ง รร.บ้านนาทับไฮ รร.บ้านโนนสะอาด รร. อนุบาลหนองควาย รร. บ้านผือ รร. สุทธสิริโสภา รร. บ้านนาตาล รร.ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ รร.บ้านเชียงอาด และ รร.บ้านโนนสวรรค์
ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
+76