?การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ?

?วันศุกที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.? ณ หอประชุมพิสัยสรเดช
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ปี 2565 และแจ้งข้อราชการและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
?ในการนี้ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรและโล่ แก่ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
?รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
?ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
?บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง นางญานิชศา บางเมืองแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
?ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ โรงเรียนสุทธสิริโสภา
?ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง นายวัสพล พัดเปี้ยมา โรงเรียนสุทธสิริโสภา
?ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวัดหลวง
?ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง นางปราณี พาโส โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
?? โรงเรียนบ้านผือ เป็นตัวแทน รับมอบแทน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงสึกษาธิการ ประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
?รางวัล ครูดี ต้นแบบสังคมไทยดีเด่น โดย ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมไทย ?นายอุทัย สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ ? นางเอมจิต สาริคาน ครู โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
?รางวัล เด็กดีเด่น โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น โดย คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25 65
?รางวัล บุคคลไทยแห่งชาติ สาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565 รับตราสัญลักษณ์สมเด็จพระสังฆราช โดย สภากรรมการนักข่าวไทย
เด็กหญิงแพรวา สาริคาน โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
?ทั้งนี้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้มอบหนังสือ ของบริษัทนานมี บุ๊ค ที่สนับสนุนการอ่านหนังสือ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 10 โรง ดังนี้ รร.บ้านหนองกุ้ง รร.บ้านนาทับไฮ รร.บ้านโนนสะอาด รร. อนุบาลหนองควาย รร. บ้านผือ รร. สุทธสิริโสภา รร. บ้านนาตาล รร.ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ รร.บ้านเชียงอาด และ รร.บ้านโนนสวรรค์
ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
+76