?โครงการคลินิก 3 R “เด็กหนองคาย 2 วิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ?

?วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการดำเนินงาน โครงการคลินิก 3 R “เด็กหนองคาย 2 วิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
?โดยนาง กัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ ศึกษานิเทศก์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และเด็กนักเรียน รวมทั้งมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน/ นวัตกรรม สำหรับโรงเรียนแกนนำที่ดำเนินงานโครงการคลินิก 3 R แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ในการขับเคลื่อนงานตามโครงการฯ ดังนี้
* โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
* โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง
ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช